Ny bruger

Her kan du oprette dig som bruger ved biblioteket.

Hvis du er under 18 år, klik her.

Hvis du er 18 år eller over skal du oprette dig med MitID
eller henvende dig på dit lokale bibliotek.


MitID

Du skal godkende at have læst og accepteret bibliotekets reglement og takster


Behandling af dine personoplysninger

Underretning om indsamling af personoplysninger

I forbindelse med oprettelse af en sag ved Land, By og Kultur, Ringkøbing-Skjern Kommune, vil vi informere dig om, hvordan dine personoplysninger håndteres, og hvilke rettigheder du har i den forbindelse.

Efter databeskyttelsesforordningens1 artikel 14 skal vi nemlig give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre eller fra dig selv.

De oplysninger, vi skal give dig, er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
 4. Kategorier af personoplysninger
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
 7. Opbevaring af dine personoplysninger
 8. Retten til at trække samtykke tilbage
 9. Dine rettigheder
 10. Klage til Datatilsynet

I det vedlagte bilag 1 finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

Dette er alene til orientering.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan se vores kontaktoplysninger i bilag 1.

Med venlig hilsen
Land, By og Kultur
Ringkøbing-Skjern Kommune

Bilag 1:              Orientering efter databeskyttelsesforordningen.

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF. Af artikel 14, stk. 1, fremgår det, at den dataansvarlige skal give den registrerede en række oplysninger, når personoplysninger ikke indsamles hos den registrerede.


Bilag 1 – Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Land, By og Kultur er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
CVR-nr.: 29189609
Telefon: 99 74 15 15
Mail: land.by.kultur@rksk.dk

2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver (DBR). Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

 • På e-mail: dbr@rksk.dk eller skriv til Databeskyttelsesrådgiveren fra din digitale postkasse
 • På telefon: 99 74 36 60

3. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
At muliggøre og understøtte kommunens lovhjemlede opgaver vedr. registrering af lån på biblioteker.
Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:
Hjemlen for at behandle personoplysningerne er myndighedsudøvelse jf. Biblioteksloven (LBK nr 100 af 30/01/2013), herunder bekendtgørelse (BEK nr 103 af 31/01/2013).

4. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Identifikationsoplysninger – CPR-nummer
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mailadresse

5. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader potentielt dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Leverandører af IT-systemer i forbindelse med f.eks. fejlrettelser
 • Politiet – f.eks. i forbindelse med kriminalitet på bibliotekernes adresser og eftersøgning af forsvundne personer.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger stammer fra dig, da disse er angivet i forbindelse med brugeroprettelse hos Ringkøbing-Skjern Bibliotekerne.

7. Opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger, der bliver behandlet på biblioteksområdet, opbevares 5 år efter sagens afslutning. Oplysninger om brugernes lånehistorik opbevares desuden i 30 dage.

8. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.